تعاریف

۱- ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی: مقالات علمی تحقیقی، یافته ها و تحلیل روشمند نویسنده را در موضوعی خاص منعکس می کند که همراه با ارجاعات فراوان و نظام مند و معمولا شامل مقدمه، متن و نتیجه است.

۲- ﻣﻘﺎﻟﻪ عمومی:
مقالات عمومی نشان دهنده دیدگاه و سلیقه و تحلیل شخصی نویسنده در موضوعی خاص و معمولا خالی از ارجاع (یا ارجاعات اندک) است.

۳- ﻳﺎدداﺷﺖ:
از ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.‬ ﻳﺎدداﺷﺖ اﮔﺮ اﻣﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ اﺳﺖ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ‬ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ) اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺒﻠﻲ زﻳﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪن‬ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ (و اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻤﻲﭘﺮدازد). ﻧﺜﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع و در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ‬

۴- ﻧﻘﺪ: ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی درﺑﺎره ی ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺘﺎب، ﻗﻄﻌﻪ، ﻛﻨﺴﺮت، آﻟﺒﻮم ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ‬دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﺗﻌﺒﻴﺮ، داوری، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺳﻨﺠﺶ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻲزﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ‬ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﻳﺮادﮔﻴﺮی (ﻳﺎ داوری ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻛﻠﻴﻪی‬ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی از اﺛﺮ (ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع) ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪن وﺟﻪ ﻧﺎﻣﻜﺸﻮف آن ﮔﺮدد. اﻳﻦ‬ اﻧﻜﺸﺎف ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ی ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ را ﻣﻮرد ﻛﺎوش ﻗﺮار داده و ﺑﻪ‬ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازد.‬

۵- گزارش: نگارش اطلاعات، حقایق، علل، مسائل، رویدادها و استنتاج و ارائه راه حل که به ترتیب و توالی منطقی با روشنی و اختصار و یا رسایی به خواننده منتقل می شود و به عبارت ساده تر، پیامی است که با سرعت و صحت و روشنی به خواننده می رسد و بر اصل ساده نویسی و سالم نویسی استوار است.

۶- ترجمه: تبدیل محتوا از زبان اصلی به زبان مورد نظر. مترجم موظف است علاوه بر انتقال درست و کامل مفهوم، ساختار و حتی کارکرد متن را نیز حفظ کند.

۷- گفتگو: یکى از انواع خبرگیرى مستقیم است که به‌وسیله آن، عقاید و افکار شخصیت‌هاى مختلف ثبت و منتشر می شود. مصاحبه به طور کلی شامل دو نوع: سازمان یافته و آزاد است.

۸- سایت: پایگاه هایی هستند که به صورت رسمی اکثرا با یک دامنه مشخص، مستقل و غیر وابسته به فعالیت می پردازند؛ وب سایت، مجموعه ای از صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطلاعات را در قالب متن، تصویر، صدا و فیلم در اختیار بیننده قرار می دهد. در جشنواره سایت ها و وبلاگ ها، سایت هایی مورد ارزیابی قرار می گیرند که همچون یک مجله الکترونیک با استانداردهای مربوط به فضای وب، به صورتی طراحی شده باشد که استفاده از آن توسط کاربر، آسان و روشن (user-friendly) باشد و نیز به روز و پرمحتوا باشند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.