تاخیر در برگزاری جشنواره نوشتار ها و وب سایت های موسیقی

به نام خدا
جشنواره نوشتارهاو سایت‌های موسیقی اگر چه در ابتدای شکل گیری خود در فصل بهار برگزار می‌شد، اما برخی رخدادها سبب شد تا این جشنواره به فصل زمستان و آخرین روزهای سال موکول شود. تراکم برنامه‌های اسفندماه سبب شد تا هیات امناء‌ در یک جلسه مشورتی به این جمع بندی برسد که با تاخیری یک تا دو ماهه این جشنواره را در ماه اردیبهشت برگزار کند.
این گونه هم تراکم کاری روزهای آخر سال گریبان جشنواره را نمی‌گیرد و هم این که دست‌اندرکاران جشنواره با فراغ بال افزونتری به جشنواره و بخش‌های مختلف آن فکر می‌کنند.
بر این اساس از این پس جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.

هیات امنای جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی