تعاریف

تعاریف
۱- ﻣﻘﺎﻟﻪ: موضوع و محتوای اصلی و اساسی مطلب مربوط به ﺑﻴﺎن، ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﺴﻂ ﻋﻘﺎﻳﺪ، ﻣﻮاﺿﻊ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در باره یک موضوع خاص است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت، ﺻﻐﺮی و ﻛﺒﺮیﻫﺎ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ، آﻣﺎر و ارﻗﺎم و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه دادن ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪن آن اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﻣﺨﺎطبان را در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﺴﻮ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻫﺪف بیان دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و همسو کردن ﻣﺨﺎﻃﺐ با آن اﺳﺖ.

۲- ﻳﺎدداﺷﺖ: از ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.‬ ﻳﺎدداﺷﺖ اﮔﺮ اﻣﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ اﺳﺖ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ‬ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻘﻴﺪهی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ) اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺒﻠﻲ زﻳﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪن‬ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ (و اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻤﻲﭘﺮدازد). ﻧﺜﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع و در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ‬

۳- ﮔﺰارش: ﮔﺰارش اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮدن واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺜﺮ و زﺑﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ‬ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ و ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺪاوری ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ روﻳﺪاد ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺧﻮد اﻣﻜﺎن‬ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺮﺧﻮرد و روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ آن را ﻧﺪارد. در ﮔﺰارش، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﭘﻲ اﺛﺒﺎت دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ‬ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪی ﺗﻼش او ﺻﺮف ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺑﻴﺎن زﻳﺒﺎ، ﺟﺬاب و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻛﺸﻒ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

۴- ﮔﻔﺘﮕﻮ (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ): ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﺪف آن، ﻛﺸﻒ‬ ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه، آﮔﺎﻫﻲ از‬ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی اوﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻴﺰان داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ او‬ درﺑﺎره ی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ، ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻀﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ﺷﻮﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. ‬

۵- ﻧﻘﺪ: ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی درﺑﺎره ی ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺘﺎب، ﻗﻄﻌﻪ، ﻛﻨﺴﺮت، آﻟﺒﻮم ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ‬دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﺗﻌﺒﻴﺮ، داوری، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺳﻨﺠﺶ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﻲزﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ‬ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﻳﺮادﮔﻴﺮی (ﻳﺎ داوری ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ) اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻛﻠﻴﻪی‬ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی از اﺛﺮ (ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع) ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪن وﺟﻪی ﻧﺎﻣﻜﺸﻮف آن ﮔﺮدد. اﻳﻦ‬ اﻧﻜﺸﺎف ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ی ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ را ﻣﻮرد ﻛﺎوش ﻗﺮار داده و ﺑﻪ‬ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازد.‬